Školní vzdělávací program    

                                                                                                              
 1.Obecná charakteristika školy

 •  Mateřská škola Údolní 68 je umístěná v neúčelové budově ve středu města se stanovenou kapacitou 76 dětí. Prostory se skládají ze 3 oddělení. První a druhé oddělení má hernu o ploše 90m2 , která slouží zároveň jako lehárna, dále pak umývárnu, WC a šatnu. Třetí oddělení se nachází v přístavbě budovy a má rozměry 96m2.Všechny prostory odpovídají hygienickým vyhláškám EU. Vzhledem k rozloze parcely zahrady je nutno dodržovat zásadu pobytu pouze jednoho oddělení. Ostatní dvě třídy jdou na vycházku mimo prostory školy.
 • V roce 1998 a v roce 2000 procházela škola celkovou generální opravou, kdy bylo přistaveno patro a zřízena třetí třída školy.Celou rekonstrukci provedla MČ –Brno –střed.  Na základě požadavku ředitelky školy provedla MČ BS úpravu sklepních prostor a pro potřeby dětí vznikla výtvarná a keramická dílna.Dále je mateřská škola průběžně vybavována novým nábytkem jak v budově, tak i na zahradě školy, který odpovídá antropometrickým požadavkům .
 • Poloha školy v blízkosti centra města nám umožňuje časté návštěvy kulturních památek a akcí, návštěvy výstav…Využíváme i blízkost  přírody k pořádání různých sportovních akcí a výletů ( Kraví hora, Wilsonův les, Jundrov, přehrada).

2.Stručná anotace programu 

 

a)Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Vzdělávací program „ Letadélkem za poznáním a zábavou“ – nejdůležitějším činitelem vzdělávání jsou děti, jejich potřeby a prožitky. Filozofií naší školy je rozvíjet u dítěte estetické vnímání, které se stává základem při vývoji jeho osobnosti Jsme přesvědčeni, že člověk rozvíjející se v tomto směru se stává citlivým, tolerantním, morálním…

 Zaměření programu: zdravý životní styl  a sport

Vzdělávací činnost je zpracovaná do krátkodobých plánů – podtémat a tyto dále do tematických částí je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnost dítěte probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem

Cíle předškolního vzdělávání dle RVP:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 

Cíle ( dlouhodobé) předškolního vzdělávání dle ŠVP

 • osobnostně-sociální rozvoj dítěte
 • vnímat základní lidské, morální a společenské hodnoty a návyky
 • pěstovat a vytvářet povědomí o těchto hodnotách a návycích, které se každodenně vyskytují v prostředí dítěte

Formy vzdělávání:

 • uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech
 • jsou založeny na přímých prožitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat
 • mají charakter hry, zábavy a zájmových činností pro děti !

 V rámci profilace školy probíhají v odpoledních hodinách zájmové a nadstandardní aktivity (doplňující program):

 • Keramická dílna
 • výtvarná výchova
 • Stimulační skupiny pro „předškoláky“
 • Předplavecký výcvik

Charakteristika tematických celků     

 1. Vítejte na palubě letadla
  • Celé září je obdobím adaptace, zejména nových dětí, na prostředí, kamarády i dospělé. Zaměřujeme se zejména na vztahy, osamostatňování a stanovení pravidel pro společné soužití.
 2.  Obletíme barevný svět
  • Tento tematický celek se nám prolíná celým rokem, neboť jeho jednotlivé části se týkají změn v přírodě a tradic.
  • Začátek podzimu je provázen sklizní ovoce a zeleniny na polích a v zahradách. Začínají se měnit barvy v přírodě i počasí.
  • Příprava na prožití Vánoc se všemi zvyky a tradicemi. Vánoce s poezií adventu symbolizují naději a víru v příchod slunce, světla, tepla a nového života.
  • Seznamujeme děti s tradicemi masopustních zvyků, vyrobíme si vlastní masky a vyvrcholením je tradiční karneval v MŠ.
  • Na jaře máme jedinečnou příležitost prožít přípravu jarních svátků a slavnostně je, jak se patří uvítat.
 3.  Jsem člověk, umím létat
  • Zaměřujeme se na prevenci zdraví – děti poznávají svoje tělo, seznámí se s jeho funkcemi, co tělu prospívá, co je zdravé. Učíme se ošetřovat „nemocné a zraněné“. Zkoušíme vyjádřit svoje pocity – jak se cítíme.
 4.  Nasedat, pevně se držte, poletíme !
  •  Zabýváme se vším, co souvisí s dopravou, nejen dopravními prostředky, bezpečností, prostorovými vztahy, ale i přípravou na zápis do prvního ročníku ZŠ.
 5.  Vystupujte z letadla – budeme dovádět
  •  Podíváme se na veškerou zábavu, kterou lze v MŠ využít. Zaměřujeme se na sporty zimní, ale vzhledem k dnešním možnostem hal a areálů i na sporty jiné. Naučíme se nové hry pohybové, hry se zpěvem, společenské, psychomotorické apod. Vyvrcholením bude karneval.
 6.  Poletíme do světa fantazie
  •  Bez tvořivosti a fantazie by nebylo možné objevovat nové. Fantazie je dar dětství, ale dvojnásobným darem je v dospělosti. I myšlení musí být tvořivé a fantazie je součástí tvořivosti a s tvořivostí je úzce spojena řeč. Myšlenky vyjadřujeme slovy – ať hlasitě vyjádřenými, nebo formulovanými jen v naší mysli. A právě rozvoj fantazie, řeči, tvořivosti a myšlení je naším cílem v tomto tematickém celku.
 7.  Koho vezmu na palubu letadla
  •  Dítě se rodí do lidské společnosti. Nejdříve se setkává se členy své rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče, tety…). Dále se okruh lidí a dětí zvětšuje a rozšiřuje zejména vstupem do MŠ. Každý člověk má zároveň svoje povolání (profesi). Na palubu letadla vezmeme i děti a to z celého světa.
 8.  Naše krásná planeta
  • Planeta Země zaujímá ve sluneční soustavě jedinečné místo. Obíhá po ustálené oběžné dráze, ani příliš blízko, ani příliš daleko od Slunce, což vytváří podmínky vhodné pro vznik života. Jak už nám sám název říká, naše planeta je krásná. Aby taková zůstala, musíme se o ni starat neničit ji. Děti vedeme k ekologii, ke kladnému vztahu k přírodě a k prostředí, ve kterém žijí, jsou citlivější a vnímavější. Dokáží poučit i druhé proč nemají ubližovat živým tvorům, lámat větve stromů, trhat květiny apod. Snad si kousek tohoto krásna donesou až do dospělosti, kdy se z nich stanou tátové a mámy a budou vychovávat svoje děti.

 

 

 


Aktivity - probíhají od října do konce května

 • předplavecký výcvik v areálu Kraví hra (doprava autobusem)
 • keramika ve vlastní dílně
 • stimulační skupiny pro předškoláky
 • výtvarná výchova
 • cvičení na míčích 
 • cvičeníčko pro nejmenší
 • logopedická péče ve spolupráci s klinikou Logo

Předplavecký výcvik

1) organizace                            

 • · děti jsou rozdělené podle pokročilosti do skupinek max. po 10dětech na učitelku
 • · kurz je celoroční, plave se 1x týdně
 • · využíváme na prohřátí dětí i vířivku

2) hygiena

 • · před každým výcvikem i po něm se děti sprchují a používají na nohy gumovou obuv

3) co se děti naučí

 • · nebát se vody
 • · budou otužilejší
 • · potápět se , lovit hračky z vody
 • · jezdit na skluzavce do vody
 • · zdatnější se naučí plavat

4) co na sebe ( dopravu zajišťujeme autobusem)

 • ·celoročně ponožky, kalhoty na gumu, tričko. v zimě bundu a čepici –tímto oblečením velice usnadníte práci nám i dětem!!
 • ·do batůžku : froté ručník, gumové pantofle a koupací gumovou čepici

5) proč plavat

 • Voda je prostředí, z kterého děti přicházejí na svět, pomáhá uvolňovat napětí a stres.Když bude dítě chodit plavat bude méně nemocné, otužilé, pevné a připravené do života. Děti získávají větší víru v sebe sama a svoje schopnosti.

6) proč neplavat

To nevím, ale zkusím Vám dát argumenty, když Vás bude někdo od plavání zrazovat:

 • Ekzém – není nakažlivý, je záležitostí imunitního systému ( je třeba vyzkoušet reakci)
 • Bradavice – toto je individuální, dítě se může nakazit kdekoli, je jen zvykem svádět to na bazény
 • Záněty oušek – voda v uších nevadí, záněty jsou z porušené imunity a z rýmy, která se přesune do uší.

Cvičeníčko pro malé děti

"Nachystáme tělíčko,zacvičíme maličko.

  Dokola se zatočíme,pak se na zem posadíme.

  Zatleskáme rukama,zakopeme nohama,

  uděláme dřep,vyskočíme hned."

Náplní cvičeníčka je podporovat radost z pohybu a naučit se vnímat své tělo,rozvíjet prostorovou orientaci a koordinaci pohybu,dechových cvičení,koncentraci pozornosti a relaxace.Využívám motivačního cvičení při říkankách,pohybových her pro nejmenší,protahovací aktivity,dýchací cvičení,uvolnění.Zařazuji jednoduché cvičení s náčiním / kroužky,stuhy,míče,kužele aj./ a také  využívám lavičky,židliček,strachového pytle,lana,lanového lezení ../,v neposlední řadě i pohybové improvizace při hudbě či využití klavíru k pohybu.Cvičeníčko přináší dětem radost a příjemné chvíle.

Výtvarný kroužek:

Náplní výtvarného kroužku je vytvořit pro děti příjemné podnětné prostředí se zajímavými tvořivými aktivitami.

Učíme se stříhat, lepit, trhat ,malovat a kreslit.

 • ovládat koordinaci ruky, zvládat jemnou motoriku
 • využít fantazii, rozvíjet barevnou citlivost a vnímavost
 • prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopnosti a dovednosti
 • vést k aktivitě, vynalézavosti a tvořivému přístupu

Používáme různé techniky i materiály. Od vodových barev, temper přes přírodní materiály (luštěniny, textilie..).

Prostě tvořit z čehokoliv cokoliv a mít z toho radost.

   Cvičení na míčích

     Úvodní část věnujeme vždy rozehřátí organismu s rychlejší hudbou. Obsahem jsou různé druhy chůze, běhu, poskoků, lezení, popřípadě ztvárnění písně pohybem dle textu. Následuje zdravotní cvičení na rehabilitačních míčích s posilováním jednotlivých svalových skupin. Cvičíme  podle jednoduchých říkadel pro lepší motivaci a přesnost .Ve třetí části provádíme strečink – protahování a úplně na závěr relaxaci.   Po zvládnutí většiny cviků po technické stránce bude možno zařazovat        „Pohádková cvičení“, kdy děti dle pokynů ztvárňují text.

Práce s keramickou hlínou

Pro dětskou tvořivost stěží najdeme materiál vítanější, než je hlína. Hlína je měkká a příjemná na dotek, velmi tvárná a zpracovatelná do mnoha trojrozměrných tvarů.Práce s keramickou hlínou naslouží pouze jako činnost za měřená na rozvoj talentu u výtvarně nadaných dětí, ale jako tvořivá, přitažlivá a velmi oblíbená činnost podporující rozvoj koncentrace, schopnosti setrvat u započaté práce delší dobu a práci dokončit. Nemalou měrou se podílí na rozvoji motoriky, tvořivosti, fantazie a představivosti. Má velmi pozitivní vliv na děti neklidné, hyperaktivní, které při tvorbě prožívají mnoho radosti z výsledků své snahy. Je prostředkem výrazně ovlivňujícím rozvoj jemné motoriky, zručnosti a fantazie.


Co všechno zvládneme aneb Náš den  

  Děti se ráno scházejí v I.třídě „Berušek“, kde si volí činnost dle svého výběru, asi o1/2 osmé se děti rozcházejí do svých tříd.

1. Příchod dětí a ranní úkol

 V šatně je umístněna nástěnka s názvem právě probíraného tématu a nabídkou činností, při kterých si děti denně procvičují různé dovednosti z grafomotoriky, počítání, geometrických tvarů, barev, poznávání zvířat, rostlin, luští labyrinty, apod.

2. Volné hry a činnosti v centrech aktivit, ranní svačina (mezi  ½ 8. a ½ 9. hodinou , ovoce nebo zelenina v nabídce do 10 hod)                      

 • ráno si  děti vyberou činnosti nebo aktivity v některém centru aktivity ( CA)
 • nabízené činnosti poskytují prostor pro tvořivé hledání a objevování, při kterém děti zažívají radost z úspěchu

Nabízená centra aktivit

 • Pokusy a objevy (lupa, různé druhy materiálů, surovin, šátek na oči, semena, akvárium na drobné živočichy, písek, voda,hlína,…)
 • Výtvarný koutek (plastelína, vodovky, pastelky, křídy, nůžky, papíry, lepidlo, štětce,…)
 • Knihy a písmena (knihy, stavebnice písmenek, obrázky, …)
 • Konstruování a stolní hry (stavebnice, kostky, Lego, nářadí, puzzle,…)
 • Domácnost a dramatické hry (nádobíčko, panenky, postýlky, oblečky, paravánek, loutky, maňásky, domeček…)
 • Hudební koutek (flétny, Orf. nástroje, notové záznamy a značky,……)
 • Tělovýchovný koutek (strachový pytel, skákací hrad, žíněnka,ribstol, provazovaná stěna, obruče, šátky, míčky, lano,…)

Ranní svačina je postupná, umožňujeme samostatné nabrání porcí a nalití nápoje, vlastní volbu množství jídla. Děti znají pravidla na hygienické požadavky.

3. Ranní kruh

 • uč. upozorní děti spuštěním relaxační hudby na  okamžik, kdy se budou scházet v ranním kruhu, aby postupně dokončovaly činnosti, na kterých pracují
 • usazení do kruhu symbolizuje přátelství všech – stmelení, rovnosti (přivítání, pohlazení,…navození atmosféry pro společné sdílení)
 • vhodné pravidlo: "Když jeden mluví, ostatní naslouchají."
 • společný rozhovor o denním tématu  

4. Řízená činnost

5. Tělovýchovná chvilka

 • zdravotní cviky, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, nebo jiné pohybové činnosti
 • dostavuje se psychická relaxace

6. Hodnocení

 •  co se děti nového naučily, kdo jim pomáhal, jak se cítily, s kým se jim dobře pracovalo,….

7. Pobyt venku   

 • zahrada (tělovýchovné aktivity, poznávání přírody, pěstitelské činnosti, dramatické hry, hry s pískem,vodou….)
 • vycházky: poznávání okolí MŠ

8. Hygiena, oběd   

 •  sebeobsluha a samostatnost
 • každé dítě jí vlastním tempem
 • pitný režim dle potřeby dětí
 • vlastní regulace porcí (přidávání) - děti se samostatně obsluhují
 • mluvit, jen když není jídlo v ústech

9. Odpolední odpočinek a činnosti dětí 

 • relaxační hudba, pohádka, plyšová hračka
 • odpoledne činnosti v CA podle výběru

Odpoledne se děti rozcházejí od 16. hod ze třídy „Berušek“


Kontakt

Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace

Údolní 68, 602 00 Brno
zřizovatel: Mětská část Brno - střed


+420 543 245 271


logo školky

 GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována JUDr.Iva Kuckirová, advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 20, 60200 Brno

tel.:+420606789717

email: advokat@kklegal.cz